Diaconie

Als diaconie willen we u laten weten waarvoor we staan. Diaconie betekent dienst aan de naaste veraf en dichtbij. Diaconale kernwoorden zijn “gerechtigheid” en “barmhartigheid”.  Gerechtigheid betekent in de Bijbel altijd dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan, dat mensen tot hun recht komen, rechtop kunnen lopen, niet gebukt gaan onder zorgen en/of schulden. Barmhartigheid wordt nogal eens vertaald met liefdadigheid. Niets is minder waar. Barmhartigheid heeft te maken met je (innerlijke) houding ten opzichte van onrecht dat geschiedt.

Diaconale kernwoorden zijn “gerechtigheid” en “barmhartigheid”. 

Door allerlei ontwikkelingen in onze samenleving constateren we dat er helaas geen gerechtigheid is voor iedereen. Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Dat kunnen éénouder gezinnen zijn, ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen, langdurig werklozen, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, etnische minderheden. (Stille) armoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid nemen toe, ook in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek, misschien ook wel in onze kerkelijke gemeente.

Wij zoeken contact met mensen die om de een of andere reden in de knel zitten. In bepaalde gevallen kunnen diakenen een doorverwijs functie vervullen naar gemeentelijke voorzieningen, in andere gevallen daadwerkelijke financiële steun bieden. Het is niet zo dat de diakenen altijd kant en klare oplossingen voorhanden hebben, maar met elkaar kunnen we zoeken naar wegen voor een aanvaardbare situatie. Een diaken is meer een dienstverlener dan een hulpverlener. De diakenen hebben een dienende taak. Dit vindt u terug in de betekenis van het woord diaconie, namelijk dienst aan de naaste dichtbij en veraf. Bijzonder is dat in de Griekse tekst van Handelingen 6 het woord diaconie gebruikt wordt als het gaat om verzorging. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij het heilig avondmaal waar de diaken tafeldienaar is. De diakenen staan uiteraard niet alleen voor deze taak, de diaconie zal de gehele gemeente er van bewust moeten maken, dat iedereen een diaconale roeping heeft en zal zo nodig de gemeente hierin actief betrekken.

De praktische uitvoering beslaat vier werkgebieden:

  • de eigen gemeente (pastorale en financiële ondersteuning);
  • de eigen woonplaats (diaconale zorg gaat verder dan de eigen kerkelijke gemeente);
  • landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen);
  • het werelddiaconaat (met eigen ZWO-commissie).

Sommige activiteiten zijn wekelijks zichtbaar (de wekelijkse collecte, de ondersteuning bij het Heilig Avondmaal), andere activiteiten vinden meer incidenteel plaats; denk aan de kledingacties voor het De Pelgrimshoeve, de hulp bij de Dorcas Voedselactie en organisatie van thema diensten rond diaconale onderwerpen. En via de ZWO-commissie zijn we ook in Kenia actief.

Contact

Diakenen zijn lid van de Kerkenraad. Je vindt hun namen en contactgegevens op de Kerkenraad-pagina.
Bankrekeningnummers voor bijvoorbeeld het doen van een gift ten gunste van de diaconie vind je onderaan de pagina van het College van Kerkrentmeesters